THÔNG TIN PHẦN MỀM MOKA EXIM

Moka Exim được phát triển tối ưu tính năng từ Moka Online, việc điều chỉnh nhằm đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu quản lý tồn kho cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, gia công, chế xuất.

Tương lai, khi doanh nghiệp phát triển hơn về quy mô và nghiệp vụ có thể dễ dàng nâng cấp từ Moka Exim lên Moka Online.

1.Về công nghệ phát triển

  • Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2008 hoặc 2012
  • Ngôn ngữ lập trình: XML/ASP.Net/AJAX
  • Công cụ lập báo cáo: Crystal Report
  • Kiến trúc lập trình: Client/Server
  • Đáp ứng yêu cầu bảo mật theo chuẩn SSL.
  • Trình duyệt hỗ trợ: Internet Explorer, Chrome, FireFox….
  • Phông chữ đáp ứng theo bộ mã Unicode chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

2.Giấy chứng nhận bản quyền